COVID-maatregelen: Behalve voor de taverne, is reserveren sterk aanbevolen. Het dragen van een masker is verplicht binnen, betaling per kaart indien mogelijk, respecteer de social distancing, was regelmatig uw handen en hoest in je elleboog. DANK U

Met steun van de Provincie Luik, Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel.

In overeenstemming met de sanitaire maatregelen zijn we momenteel tot nader order gesloten – we zullen u zeker op de hoogte houden van onze heropening!
We kijken ernaar uit u opnieuw welkom te mogen heten in het hart van de natuur, zorg goed voor uzelf.

Wettelijke bepalingen en gebruikershandvest

Gelieve de volgende bepalingen aandachtig door te lezen. Door deze website te bekijken, te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u niet met deze voorwaarden akkoord wilt gaan, bekijk en bezoek deze website dan niet en maak geen gebruik van deze website en de informatie die erop staat. Door deze website te bekijken, te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u niet met deze voorwaarden akkoord wilt gaan, bekijk en bezoek deze website dan niet en maak geen gebruik van deze website en de informatie die erop staat.

WIJ VERBINDEN ONS ERTOE OM

De aangeboden informatie regelmatig bij te werken. U de mogelijkheid te bieden om contact op te nemen via e-mail en zo spoedig mogelijk te reageren op de ontvangen berichten. Eventuele foutieve informatie te corrigeren en eventuele technische problemen zo snel mogelijk te verhelpen. Als u een opgemerkte fout bij ons meldt, zullen wij deze zo snel mogelijk corrigeren (vermeld de URL van de betreffende pagina). Uw voorstellen voor verbetering van de website zorgvuldig te bestuderen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Het Domein van Palogne streeft ernaar om bijgewerkte en juiste informatie te verstrekken. Toch kan het voorkomen dat sommige informatie niet volledig is of nog niet is bijgewerkt. Het Domein van Palogne zal zich inspannen om de gemelde fouten te corrigeren. De door het Domein van Palogne verstrekte informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking op de specifieke situatie van een persoon of rechtspersoon. Het Domein van Palogne is in geen geval verantwoordelijk voor enige directe of indirecte geleden schade als gevolg van de toegang tot, het bezoek aan of het gebruik van deze website, met uitzonderingen van bedrog of een ernstige fout. Deze website bevat links naar externe webpagina’s waarover het Domein van Palogne geen controle heeft en waarvoor het geen enkele verantwoordelijkheid draagt. We verbinden ons ertoe om alle eventuele links naar illegale websites zo spoedig mogelijk te verwijderen zodra we hiervan op de hoogte zijn. Bij de plaatsing van een link naar een externe website of wanneer er een link naar onze website op een externe website wordt geplaatst, geeft het Domein van Palogne geen enkele impliciete of expliciete waardering over de kwaliteit en de reputatie van deze website.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OP DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN

U heeft het recht om de pagina’s die bestemd zijn voor het grote publiek te gebruiken en te reproduceren, op voorwaarde dat u hierbij vermeld dat het originele document opgesteld is door het Domein van Palogne. Alle rechten op de inhoud en vormgeving van deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, foto’s, teksten, logo’s, lay-out, tekeningen, slogans, handelsnamen en andere elementen van deze website zijn voorbehouden aan het Domein van Palogne. Deze rechten worden beschermd door nationale en internationale wetten en voorschriften, die door elke bezoeker van de website moet worden nageleefd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Domein van Palogne of andere rechthebbenden, is elke vorm van reproductie en elk gebruik van deze website en de inhoud ervan voor openbaarmaking, op welke wijze dan ook, verboden.

PERSOONSGEGEVENS

Het Domein van Palogne is, als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt wanneer u de website bezoekt, begaan met de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Het Domein van Palogne verbindt zich er in het bijzonder toe de bepalingen van de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming nr. 2016/679 (de AVG) na te leven, alsook de Belgische wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om aan uw verzoek te kunnen voldoen. Er worden geen persoonsgegevens aan derden doorgegeven. Uw gegevens worden enkel voor de duur van de verwerking van uw aanvraag bewaard. Wij informeren u dat u te allen tijde het recht heeft op: inzage van uw gegevens; het corrigeren van uw gegevens; het laten verwijderen van uw gegevens; het beperken van uw gegevens (de verzamelde gegevens moeten gepast en relevant zijn, en beperkt blijven tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt); het beperken van de verwerking van uw gegevens (beperking van het gebruik van deze gegevens); het overdragen van uw gegevens (het aan u kunnen overdragen van de verstrekte gegevens); verzet (het zich te allen tijde kunnen verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens); het indienen van bezwaar bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar: dpopalogne.be of door per post een brief te sturen naar Rue de la Bouverie 1, 4190 VIEUXVILLE, ter attentie van de functionaris gegevensbescherming.

COOKIES

Wanneer u onze site bezoekt, worden er cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet geplaatst.

WAT IS EEN COOKIE? Een cookie is een klein bestandje dat tijdens uw eerste bezoek aan een bepaalde website door uw browser wordt opgeslagen. Het bevat verschillende gegevens (de naam van de server die het heeft geplaatst, een identificatienummer in de vorm van een uniek nummer, eventueel een vervaldatum). Zodra de cookies zijn geplaatst kunnen we u bij elk bezoek herkennen en u dankzij deze cookies laten profiteren van alle functionaliteiten van onze site. ookies zijn geen actieve bestanden en kunnen dus geen virussen bevatten.

HOE GEBRUIKT ONZE WEBSITE COOKIES? De cookies stellen ons in staat om de inhoud van onze website te personaliseren, sociale netwerkfuncties aan te bieden en onze bezoekersstroom te analyseren. Ze worden niet voor reclamedoeleinden gebruikt. Om de diensten beter te laten functioneren gebruikt onze website cookies om:

  • statistieken te generen via de Google Analytics-tool. Deze cookies geven informatie over het gebruik van onze website, waarbij de anonimiteit van de internetgebruikers gerespecteerd wordt (aantal bezoekers, gemiddelde duur van de bezoeken, website-onderdelen, vaakst geraadpleegde pagina’s, enz.) Ze stellen ons in staat om de inhoud van onze informatieve pagina’s en de ergonomie van onze diensten te verbeteren.
  • gebruik te kunnen maken van diensten die door derden worden aangeboden, zoals het afspelen van video’s via YouTube.

De interne trackercookies van onze websites worden niet langer dan dertien maanden bewaard en worden bij nieuwe bezoeken niet verlengd.

HOE KUNT U EEN COOKIE VIA UW BROWSERINSTELLINGEN WEIGEREN? De cookies worden beheerd door uw internetbrowser. U kunt er te allen tijde voor kiezen om alle of een deel van de cookies uit te schakelen. U kunt in uw browserinstellingen ook kiezen voor de optie om geïnformeerd te worden over de cookies die op uw apparaat zullen worden geplaatst, u zult dan worden gevraagd om deze al dan niet te accepteren (per geval of in alle gevallen). Raadpleeg onderstaande links voor meer informatie over hoe u dit kunt instellen voor de betreffende browser: Firefox, Chrome, Explorer, Safari, Opera, iOS, Androïd, Blackberry, Windows Phone…

Het uitschakelen van cookies kan ertoe leiden dat bepaalde functies van onze website niet goed meer werken, waaronder het delen van inhoud via sociale netwerken.

MEER INFORMATIE OVER COOKIES: Om de sporen van uw surfgedrag op verschillende browsers te beperken, vindt u enkele hulpmiddelen en tips op de site van de Commission nationale de l’informatique et des libertés (de Franse Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheid).

Voor meer informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunt u terecht op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit!

 

HANDVEST PRIVACY – VERWERKING EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS


ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. Het Domein van Palogne, met hoofdzetel in Rue de la Bouverie 1, 4190 Vieuxville, geregistreerd bij de KBO onder nummer 0421.281.985, hierna het “Domein”, exploiteert een online informatie- en verkoopwebsite via het adres ” www.palogne.be (hierna de “Website”).

1.2 Alle persoonlijke informatie die wij verzamelen (hierna de “persoonsgegevens”) zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming, “AVG”), Richtlijn 2002/58/EG, gewijzigd bij Richtlijn 2009/136/EG en de wet van 13 juni 2005, “De wet betreffende de elektronische communicatie”, gewijzigd bij de wet van 10 juli 2012.

1.3. U wordt verzocht dit Privacyhandvest (hierna het “Handvest”) zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de inhoud ervan.

ARTIKEL 2: TOEPASSINGSGEBIED

2.1. Het Handvest beschrijft de maatregelen die worden genomen voor het gebruik en het beheer van uw persoonsgegevens wanneer u de Website gebruikt en voor uw rechten als gebruiker van de Website.

2.2. Het Handvest is van toepassing op alle diensten die het Domein via de Website aanbiedt.

ARTIKEL 3: PERSOONSGEGEVENS DIE KUNNEN WORDEN VERZAMELD

3.1. Wanneer u onze Website bezoekt, kunnen wij op een aantal manieren informatie (waaronder persoonsgegevens) verzamelen (zie onderstaande punten).

3.1.1. Door de gebruikers verstrekte persoonsgegevens.
Wij verzamelen de persoonsgegevens die u op de Website invoert om het Domein in staat te stellen om uw vragen te beantwoorden, u informatie te verstrekken, u een aanbod te sturen, u een offerte te doen toekomen of de door u bestelde brochures te verwerken.

3.1.2. Informatie die met behulp van technologische instrumenten wordt verzameld.
Wanneer u onze Website bezoekt, kunnen onze computersystemen passieve persoonsgegevens verzamelen, zoals uw Internet Protocol (IP)-adres of browsertype. We gebruiken ook cookies om informatie te verzamelen over de datum en tijd van uw bezoek of over de gebieden van de Website die u heeft bezocht.

3.2. Door onze Website te bezoeken of uw persoonsgegevens in te voeren, stemt u in met en geeft u toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens zoals beschreven in het Handvest. Deze aanvaarding geeft u toegang tot alle diensten en functies die deze Website biedt. Indien u niet akkoord gaat of geen toestemming kunt geven voor het verzamelen of verwerken van uw persoonsgegevens, blijft de Website in een eenvoudigere vorm toegankelijk.

3.3. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, u kunt dit doen door een brief te sturen naar het volgende adres: Rue de la Bouverie 1, 4190 Vieuxville of per e-mail contact op te nemen via het volgende e-mailadres: dpo@palogne.be

ARTIKEL 4: DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

4.1. De persoonsgegevens die wij verzamelen worden gebruikt om uw aanvragen te verwerken en uw vragen te beantwoorden, u informatie te verstrekken, u een aanbod te sturen, u een offerte te doen toekomen of de door u gemaakte reserveringen te verwerken. Ze worden ook gebruikt om de diensten die wij u aanbieden te verbeteren, door ons te informeren over uw interesses met betrekking tot de functies, prestaties en ondersteuning van onze diensten.

4.2. Wij kunnen de door ons verzamelde persoonsgegevens zelf of via verschillende media gebruiken voor promotionele, commerciële of informatieve communicatiedoeleinden. Om u in staat te stellen beter gebruik te maken van de Website en om u op de hoogte te houden van ons nieuws en onze beste actuele aanbiedingen, kunnen wij u gratis nieuwsbrieven aanbieden. Tenzij u hier bezwaar tegen maakt, kunnen wij u, indien u gebruik heeft gemaakt van de diensten van het Domein, elektronisch informatie sturen over het gebruik van de Website en onze promotionele aanbiedingen.

4.3. We kunnen de persoonsgegevens ook gebruiken voor analyses ter verbetering van onze diensten.

4.4. Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken indien dit nodig is om (a) te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of om te voldoen aan een beschikking of bevel van de rechtbank, of (b) om onze rechten of die van de gebruikers van de Website te beschermen en te verdedigen.

4.5. Als u ervoor kiest om reclame van ons te ontvangen, kunnen wij uw persoonsgegevens per e-mail aan onze directe partners (provincie Luik, Kasteel van Harzé) doorgeven. We zullen hoe dan ook alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de betreffende bedrijven dit Handvest naleven. Ons beleid staat niet toe dat deze bedrijven uw persoonsgegevens voor een ander doel gebruiken dan het leveren van de producten en/of diensten waar het Domein uitdrukkelijk om gevraagd heeft.

4.6. Wij zullen uw persoonsgegevens ook moeten overdragen naar ons webbureau, namelijk DJB Communication, om de diensten die op onze Website worden getoond te kunnen waarborgen.

4.7. Na het “anonimiseren” van de persoonsgegevens door persoonlijk identificeerbare informatie zoals de naam en het e-mailadres te verwijderen, kunnen we de persoonsgegevens bundelen voor gebruik in marktonderzoek of andere zakelijke doeleinden. Vervolgens kunnen we deze geanonimiseerde informatie aan derden verstrekken.

4.8. Met uitzondering van de in dit artikel beschreven gevallen, staan wij de verkoop of overdracht van uw persoonsgegevens aan derden niet toe zonder uw toestemming.

ARTIKEL 5: RECHT OP VERZET

5.1. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen het gebruik ervan voor prospectiedoeleinden, in het bijzonder voor commerciële doeleinden. Dit recht kan worden uitgeoefend door een brief te sturen naar de directie van het Domein: Rue de la Bouverie 1, 4190 Vieuxville OF per e-mail naar het volgende adres: dpo@palogne.be

5.2. U heeft het recht om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrieven, klik hiertoe op de afmeld-link onderaan al onze nieuwsbrieven. De afmelding voor de nieuwsbrief is pas effectief wanneer u hierover een bevestiging heeft ontvangen. Indien dit niet het geval is, kunt u andere rechten uitoefenen zoals beschreven in artikel 6.1 van dit Handvest.

ARTIKEL 6: RECHT OP INZAGE, CORRECTIE, VERWIJDERING EN BEPERKING VAN DE VERWERKING

6.1. U beschikt over recht op inzage, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met artikelen 15, 16, 17 en 18 van de AVG.

6.2. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door ons een brief te sturen ter attentie van de directie van de Burcht: Rue de la Bouverie 1, 4190 Vieuxville OF per e-mail naar het volgende adres: dpo@palogne.be

6.3 Alvorens aan een verzoek te voldoen, kunnen we u vragen om u te identificeren.

ARTIKEL 7: RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID

7.1. U heeft ook het recht om de persoonsgegevens die u betreffen en die u aan het Domein heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, en het recht om deze persoonsgegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke van dergelijke gegevens wanneer de verwerking van dergelijke persoonsgegevens met behulp van geautomatiseerde processen wordt verwerkt.

ARTIKEL 8: COOKIES

8.1. Cookies zijn kleine bestandjes met een uniek identificatienummer die wanneer u de Website bezoekt van uw browser naar uw apparaat worden gestuurd. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot, en het bezoeken van de Website te vereenvoudigen en zorgen voor een sneller en efficiënter gebruik van de Website. Ze kunnen ook worden gebruikt om de Website aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Cookies maken het ook mogelijk om het gebruik van de Website te analyseren.

8.2. Het Domein informeert u over de soorten cookies die op de Website worden gebruikt: Technische cookies die essentieel zijn voor het goed functioneren van de website. Functionele cookies die ons in staat stellen om gebruikersvoorkeuren op te slaan. Deze cookies zijn niet essentieel, maar ze leveren wel een belangrijke bijdrage aan het leveren van inhoud en aanbiedingen die zijn afgestemd op de vraag. Zo wordt dit type cookie gebruikt om het gebruik van de Website te vergemakkelijken door bepaalde gegevens over u te onthouden, zoals leveringsgegevens, factuurgegevens, voorkeuren met betrekking tot de taal van de Website of andere voorkeuren die nodig zijn om de gevraagde dienst(en) te leveren. Dankzij deze cookies hoeft u deze informatie niet bij elk nieuw verzoek of elke nieuwe bestelling telkens opnieuw in te voeren. Het winkelwagentje waarin uw bestelde artikelen bewaard worden, functioneert dankzij het gebruik van analytische cookies die worden gebruikt om te analyseren hoe u de Website bezoekt en gebruikt. De verzamelde gegevens omvatten voornamelijk de geraadpleegde, geopende of gesloten webpagina’s, het type browser dat wordt gebruikt of gegevens zoals het aantal klikken en de tijd die op een bepaalde pagina wordt doorgebracht. Deze verzamelde gegevens zijn anoniem en kunnen niet leiden tot vaststelling van de identiteit van de gebruiker. Prestatiecookies vallen ook in deze categorie en maken het mogelijk om te weten of een klik op een advertentie heeft geleid tot een verkoop op de Website. Het “tracken” van de aankoop is dus van cruciaal belang om feedback te krijgen over de advertenties van bedrijven om de verkoop te stimuleren en om te onderzoeken of de betreffende advertentie effectief is. Daarnaast maakt het “tracken” mogelijk om na te gaan of de Website erin slaagt om de door de internetgebruiker gevraagde dienst te leveren. In overeenstemming met de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, verzamelen deze cookies geen informatie die identificatie van de internetgebruiker mogelijk maakt en aangezien ze uitsluitend voor hun technische functionaliteit zijn ingesteld, vereisen ze geen expliciete toestemming van de abonnee.

8.3. In overeenstemming met de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie is uw toestemming niet vereist wanneer de installatie van een cookie uitsluitend tot doel heeft om communicatie via elektronische middelen mogelijk te maken of te vergemakkelijken of wanneer deze strikt noodzakelijk is voor de levering van een online dienst op uw uitdrukkelijke verzoek (sessiecookies).8.4. In het geval van marketingcookies wordt uw toestemming of weigering aan ons doorgegeven via de instellingen van uw browser of via de configuratie van andere door de Website ondersteunde technische middelen die ons in staat stellen uw surfgedrag op de Website te beheren. 8.5. U kunt de installatie van technische cookies weigeren door de hieronder beschreven procedures voor uw type browser te volgen. 8.6. Het Domein informeert u dat het uitschakelen van cookies het optimaal surfen en de functionaliteit van de Website kan belemmeren. 8.7. U beschikt te allen tijde over de mogelijkheid om geaccepteerde cookies alsnog te verwijderen. Als u de cookies verwijdert, worden ook de instellingen of voorkeuren die door deze cookies worden beheerd, verwijderd.

ARTIKEL 9: BEVEILIGING

Om de bescherming van de verzamelde persoonsgegevens te waarborgen, plaatsen wij deze uitsluitend in beveiligde software voorzien van beveiligingssoftware. Enkel de betrokken personen hebben toegang tot de gegevens.

ARTIKEL 10: BEWARING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Het Domein kan uw persoonsgegevens tot 72 uur na uw afmelding bewaren om u nieuwe producten en/of diensten aan te bieden. Onverminderd enig ander bestuursrechtelijk of gerechtelijk beroep, heeft u indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, het recht om bezwaar in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00 – Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be